Algemene Voorwaarden 2018

De kleine lettertjes per 01.07.2018  

Deelname / Opzegging / Lesgeld t.b.v. de lessen

Deelname aan één van de groepslessen of workshops uit het aanbod van De Yoga Studio, betekent akkoord gaan met de onderstaande Algemene Voorwaarden.

De Algemene Voorwaarden gelden voor iedere deelnemer, er wordt in geen enkel geval een uitzondering gemaakt. Indien noodzakelijk kunnen de Algemene Voorwaarden tussentijds aangepast worden. De Yoga Studio berekent geen inschrijfkosten. Het les aanbod en de behandelingen zijn af te nemen van 8 januari t/m 21 december 2018.

In principe ontvangt u voor de groepslessen 1 maal per jaar een factuur met daarop vermeld het maandbedrag. Vanaf december 2018 volgt dan weer een jaarfactuur voor 2019 Het maandbedrag wordt per de 1e van de maand via automatische incasso geïncasseerd. Nieuwe cursisten  krijgen bij aanmelding een machtigingsformulier om in te vullen voor automatische incasso.

Opzeggen is mogelijk met 1 maand opzeg termijn. De lessen lopen dan nog door tot het einde van de volgende maand. Eventuele inhaal credits komen ook per die datum te vervallen.

Afwezigheid cursist d.m.v. ziekte of vakantie / inhalen van de les…

Bij verhindering wordt het op prijs gesteld dit, zo spoedig mogelijk vooraf, te melden. Dit kan tot 24 uur van te voren via het interactieve lesrooster.  Zodat het uur niet van de les credits wordt afgeschreven. Daar is het ook mogelijk om dan weer bij een andere les als er plek is aan te geven om in te halen. Voor wie geen computer heeft kan het afmelden via een SMS of WhatsApp naar tel.: 06-19656981 (De docent past het dan aan op het lesrooster en laat de volgende les weten waar er eventueel plek is om in te halen)..

Ook al stelt u zelf geen prijs op het inhalen van een les is het toch goed om het door te geven want dan kan iemand anders weer op uw plaats een les inhalen. Zo is de ene dienst de andere waard 🙂 . En, eventueel kan de docent nog actie ondernemen mocht een andere cursist alleen in een les overblijven. Zodat er geschakeld kan worden.

Het inhalen van de lessen is een service hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Het is mogelijk om het hele jaar door in te halen daar waar een plekje beschikbaar is. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

Inhaal credits kunnen niet worden  gebruikt om het lesgeld of workshops mee te betalen …

Het is geen betaalmiddel het wordt alleen gebruikt om het lesrooster overzichtelijk te houden.

Wat te doen bij periodes van langere vakanties.  Er zijn 2 mogelijkheden:

 1/ Het abonnement loopt door en de gemiste lessen kunnen in de rest van het jaar extra ingehaald worden. Dit kan ook op voorhand, want u kunt zelf in het lesrooster dingen wijzigen. Het lesrooster zal per kwartaal ingevuld worden. 1. t/m 30 maart 2018 2. t/m 29 juni 2018 3. t/m 28 sept. 2018 4. t/m 21 dec. 2018

2/ Het ook mogelijk om het abonnement stop te zetten (let op! Min. 1 maand van te voren doorgeven i.v.m. met incasso’s deze worden rond de 15e ingevoerd om per de 1e te kunnen incasseren). Na de vakantie kan dan geïnformeerd worden of er nog een plekje beschikbaar is. Inhaal credits komen te vervallen.

Er worden geen inschrijfkosten of administratie kosten berekent. Wel kan het maand bedrag na het opnieuw aanmelden veranderen  omdat dan een nieuwe  berekening gemaakt wordt met het dan nog overgebleven aantal lesweken t/m 21 dec. 2018.

Lichamelijke klachten/ Geestelijke klachten/  Aansprakelijkheid

De Yoga Studio, en de docenten kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, verlies van eigendommen of opgelopen letsel van de cursist voor, tijdens en na het volgen van de groepslessen, privé lessen, therapie sessies, workshops.

Het is belangrijk dat de cursist zijn /haar eigen grenzen respecteert en vooral niets forceert. De cursist blijft altijd zelf verantwoordelijk.

Het aanbod van De Yoga studio kan de reguliere geneeskunde nooit vervangen!!!  Wanneer u onder behandeling bent van een arts, fysiotherapeut of wanneer er fysieke beperkingen (hoge /lage bloeddruk, spier/ gewrichtspijn of wat voor klachten dan ook) zijn, dan is het belangrijk om dit voor aanvang van de les , behandeling of workshop te melden. Ook als de klachten niet relevant lijken. Dit is ook belangrijk bij zwangerschappen, meld een zwangerschap zo spoedig mogelijk. Op deze manier kan de docent er tijdens de les mogelijk rekening mee houden of alternatieven aanbieden.  De Yoga Studio mag geen medische gegevens opslaan en de docent of inval docent is dus afhankelijk van wat de cursist meld.

Afwezigheid docent

Bij aanvang van de cursus ontvangt de cursist een overzicht van de les data. Hierin staan ook de dagen vermeld dat er geen les is in de Yoga Studio, deze data vallen buiten de aan de cursist doorberekende lessen.

Mocht de docent zelf door ziekte of door overmacht  niet aanwezig kunnen zijn dan zal er geprobeerd worden om een vervangende docent te vinden mocht dit niet lukken dan worden de les credits terug gestort en kan de cursist zelf les op een later tijdstip inhalen door een plekje te bespreken via het interactieve lesrooster.

De Yoga Studio zal de cursist via email of per sms/WhatsApp  op de hoogte houden van eventuele afgelaste lessen. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste mobiele telefoon nummer en/of email adres.

 Deelname aan workshops

Opgave om deel te nemen aan een workshop is bindend. Waar mogelijk graag voorafgaand aan de workshop het deelname bedrag overmaken op giro NL85INGB0009515548 . Tot 3 weken voorafgaand aan de workshop is het mogelijk om bij verhindering het hele bedrag terug gestort te krijgen. Tot 2 weken is het mogelijk om 50% van het bedrag terug te krijgen mits de workshop niet in samenwerking is met derden dan is het helaas niet meer mogelijk om het bedrag nog te retourneren. De laatste week voor de aanvang van de workshop is het helaas niet meer mogelijk om bij een afzegging het bedrag terug te storten. U mag wel in samenspraak met de docent iemand anders in uw plaats sturen. Ook wanneer u zich wel heeft opgegeven en vooraf niet heeft betaald volgt bij het niet tijdig afmelden alsnog een rekening voor het bedrag van de gemiste workshop.

Huisregels

Kom op tijd. Wees het liefst 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig daar de deur daarna op slot gaat.

Roken, alcohol en het gebruik van mobiele telefoons is in de ruimte van  De Yoga Studio niet toegestaan.

Mobiele telefoons graag bij binnenkomst uit of op stil zetten.

(Zodat er geen geluid of signaal waarneembaar is.) In de lesruimte is geen schoeisel toegestaan waar men ook mee buiten loopt.

 Parkeren

In de omgeving van De Yoga Studio graag de rust zoveel mogelijk respecteren en de vervoersmiddelen waarmee men komt graag zodanig parkeren dat de buurt er geen last van ondervindt. Dit kan bijvoorbeeld s ‘avonds bij het Ziekenhuis waar een grote parkeerplaats is.

Bij voorbaat wordt een ieder hartelijk bedankt voor het respecteren van deze huisregels. Het zal bijdragen tot harmonie voor binnen zowel als buiten De Yoga Studio.