Privacybeleid

Privacybeleid van De Yoga Studio

 • 1.0 Inleiding
 • 2.0 Privacybeleid /Verantwoordelijke
 • 3.0 Persoonsgegevens die De Yoga studio verwerkt.
  • 3.1 De persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
   • 3.1.1 Facturen
   • 3.1.2 Website
   • 3.1.3 Facebook
  • 3.2 Bijzondere persoonsgegevens
  • 3.3 Nieuwsbrieven
  • 3.4 Hoelang bewaart de Yoga Studio de persoonsgegevens.
   • 3.4.1 Wanneer worden de persoonsgegevens verwijderd:
  • 3.5 Invaldocenten
  • 4.0 Verwerkers
   • 4.1. Opslag van gegevens.
   • 4.2 Applicaties
   • 4.3 Hoe De Yoga Studio de persoonsgegevens beveiligd.
 • 5.0 Rechten
  • 5.1 Gegevens, inzien, aanpassen of verwijderen.
  • 5.2 Klachtenregeling
 • 6.0 Wijzigingen in het beleid.

************************************************************************************ 

 Privacybeleid

1.0 Inleiding

Hier volgt het Privacy beleid van De Yoga studio d.m.v. eigenaresse Sophia Manté-Essen. Het betreft hier De Yoga Studio en website –  www.yogazwijndrecht.nl   waarin  groepslessen, privé lessen en workshops in Zwijndrecht aangeboden worden  vanaf  mei 2018. De Yoga Studio, respecteert de privacy van haar leden en de gebruikers van de website. De Yoga Studio vindt het belangrijk om persoonlijke informatie te beschermen, en gaat zeer zorgvuldig om met deze persoonlijke gegevens.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is daarbij het uitgangspunt. De AVG volgt de oudere Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) op, en vanaf  25 mei 2018 geldt in de hele Europese Unie (EU) dezelfde Privacywetgeving. De Engelse naam van de wet is: General Data Protection Regulation (GDPR).

De website https://www.yogazwijndrecht.nl  wordt bijgewerkt door Sophia Manté-Essen. De hosting vindt plaats bij https://www.versio.nl/. Versio slaat de gegevens van de website op in Nederland.

2.0 Privacybeleid / Verantwoordelijke:

De Yoga Studio, d.m.v. Sophia Manté-Essen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit Privacybeleid en in de Privacyverklaring.

Contactgegevens: De Yoga Studio, https://www.yogazwijndrecht.nl , Langeweg 316, 3332 AR Zwijndrecht.. Eigenaar van De Yoga Studio is Sophia Manté-Essen. Zij is te bereiken via info@yogazwijndrecht.nl  of via mobielnummer:  0031-6-19656981

 3.0 Persoonsgegevens die De Yoga studio verwerkt:

De Yoga Studio verwerkt persoonsgegevens omdat er gebruik wordt gemaakt van haar diensten en/of omdat deze gegevens door u zelf verstrekt zijn.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die De Yoga Studio verwerkt:

 • – Voor- en achternaam
 • – Adresgegevens
 • – Mobiel telefoonnummer
 • – WhatsApp / SMS
 • – E-mailadres
 • – Bankrekeningnummer

3.1 De persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • -Het maken van een factuur.
 • – Incasseren van het contributie bedrag.
 • – Informeren van wijzigingen in het lesrooster d.m.v. WhatsApp/ SMS of e-mail.
 • – Vastleggen van het aantal deelnemers binnen een les. I.v.m. het  aantal
 •   beschikbare  plaatsen.
 • -Informatie verschaffen en delen via Facebook.
 •   (Betreft informatie over evenementen en lessen of het doorgeven van
 •    wijzigingen.)
 • -Informatie verschaffen en delen via de website. (Betreft informatie over
 •  evenementen  en lessen of het doorgeven van wijzigingen.)
 • -Het aanbieden van de mogelijkheid om een account met inlogcode aan te
 •  maken in  het lesrooster.
 • -De Yoga Studio verwerkt ook persoonsgegevens als hier een wettelijke
 •  verplichting toe is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

 3.1.1 Facturen:

Facturen worden jaarlijks verstuurd te samen met de Algemene Voorwaarden en vanaf nu het Privacybeleid / de Privacyverklaring. Dit gebeurt via een email.

De facturen met de persoonlijke gegevens worden behandeld met een bewaartermijn volgens de wettelijke verplichtingen. Deze termijn geldt, tenzij er verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden. De Yoga Studio verkoopt de gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met Twinfield en K. de Jong Administratie kantoor om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met deze bedrijven die de persoonlijke gegevens verwerken, heeft De Yoga Studio een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

De Yoga Studio blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Incassering via Twinfield loopt daarnaast via de ING bank en het IBAN rekening nummer: NL85INGB009515548 van De Yoga Studio / Yoga Zwijndrecht

3.1.2 Website:

De Yoga Studio – https://www.yogazwijndrecht.nl  gebruikt geen Cookies en ook geen Google Analytics of Google Adwords. Op de website van De Yoga Studio staan links naar websites van andere organisaties. De Yoga studio is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina’s, noch de manier waarop deze organisaties met persoonlijke gegevens omgaan. Lees hiervoor de Privacyverklaring van de desbetreffende websites.

3.1.3 Facebook:

De Yoga Studio maakt gebruik van Facebook. Vooraf aan het gebruik van foto’s op de website en via Facebook wordt er schriftelijk toestemming gevraagd aan de desbetreffende personen. Mensen zijn zelf verantwoordelijk of zij op berichten van Facebook reageren. De Yoga Studio heeft geen invloed op de manier waarop Facebook de input verwerkt of gebruikt.

3.2 Bijzondere persoonsgegevens:

Vanaf nu zullen bijzondere gezondheidsgegevens zoals geboortedatum en informatie over blessures, ziekte of zwangerschap niet meer op papier of elektronisch opgeslagen worden.  E-mails hierover zullen na het lezen worden verwijderd.

De cursist krijgt hierdoor wel zelf meer verantwoordelijkheid want belangrijke wijzigingen in de gezondheid zullen nu iedere keer vooraf aan de les opnieuw gemeld moeten worden!!

 3.3 Nieuwsbrieven:

De Yoga Studio d.m.v. Sophia Manté-Essen verstuurt nog geen nieuwsbrieven. Mocht dit in de toekomst wel gebeuren dan zal het Privacybeleid en de Privacyverklaring worden aangepast.

 3.4 Hoe lang bewaart De Yoga Studio de persoonsgegevens:

De Yoga Studio bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

De Yoga Studio gebruikt de  persoonlijke gegevens voor het kunnen uitvoeren van de  dienstverlening. Ook worden deze gegevens gebruikt om leden op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen of veranderingen binnen De Studio. Hieronder vindt u wanneer na het stoppen van het abonnement uw gegevens worden verwijderd.

3.4.1 Wanneer worden de persoonlijke gegevens verwijderd:

Inlogcode voor het lesrooster:

De kalendermaand na het stoppen van het abonnement worden de inloggegevens verwijderd. Eventuele credits die nog openstaan komen hiermee te vervallen.

Stoppen van het abonnement:

De persoonlijke gegevens die gebruikt zijn voor de facturering zullen bewaard worden zolang als wettelijk nodig is (Dit is meestal 7 jaar). Daarna zullen zij worden verwijderd.

3.5 Inval docenten:

Invaldocenten hebben geen enkel inzicht in de gegevens van de cursisten. Zij zijn volledig afhankelijk van wat de cursist ter plekke vertelt over zijn of haar gezondheid. Dit zal echter op geen enkele manier worden opgeslagen.

De cursist krijgt hierdoor wel zelf meer verantwoordelijkheid want belangrijke wijzigingen in de gezondheid zullen nu iedere keer vooraf aan de les opnieuw gemeld moeten worden!!

 4.0 Verwerkers:

4.1 Opslag van gegevens:

Iedereen die groepslessen komt volgen, vult het incassoformulier in. Dit formulier wordt ingevoerd in het boekhoudprogramma van Twinfield en het daaruit voort komende klantnummer wordt gebruikt om een inlogcode aan te maken in het beveiligde lesrooster dat op de website (https://www.yogazwijndrecht.nl/lesrooster/ ) staat. De cursist kan inloggen via het klantnummer en een eigen gekozen wachtwoord.  Dit lesrooster is onderdeel de beveiligde website https://www.yogazwijndrecht.nl

4.2 Applicaties

De Yoga Studio gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Twinfield als boekhoud- en incassoprogramma  voor het regelen van de incasso’s en het maken van de facturen.

K.de Jong Administratie verwerkt de administratie en de belasting aangifte.

 1. de Jong Administratie heeft een verwerkersovereenkomst met Twinfield.

2. De Yoga Studio heeft een verwerkersovereenkomst met K. de Jong Administratie.

4.3 Hoe De Yoga Studio de persoonsgegevens beveiligd:

De Yoga Studio neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Er zijn passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

In het kort: zowel De Yoga Studio als haar provider Versio en de web host  Wordpress stellen alles in het werk om uw persoonsgegevens veilig te houden. Wanneer u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@yogazwijndrecht.nl

5.0 Rechten

Naast het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Heeft u het recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Dit gaat ook over het toestemming geven om gebruik te maken van foto’s op de website en via Facebook. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens.

5.1 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Iedereen heeft  het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Dit kan deels door zelf aanpassingen te doen via de persoonlijke instellingen van het account bij het lesrooster. Of op verzoek.

Daarnaast heeft iedereen het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door De Yoga Studio. Dit betekent in praktijk dat het abonnement per direct stopt. De wettelijke eis aangaande het bewaren van persoonlijke gegevens blijft echter wel van toepassing.

Wilt u gebruik maken van het recht op inzien of bezwaar of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@yogazwijndrecht.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt De Yoga Studio u een kopie van het identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy.

De Yoga Studio zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. De Yoga Studio wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

5.2 Klachtenregeling:

U kunt ervan uitgaan dat de docent van De Yoga Studio en de eventuele inval docenten hun vak zo goed mogelijk uitoefenen. Heeft u toch klachten over de manier waarop één van de docenten met u is omgegaan, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Heeft u behoefte om het gesprek aan te gaan dan kan dit uiteraard altijd. Neem dan contact op met Sophia Manté-Essen. Ze streeft ernaar dit gesprek zo spoedig mogelijk, liefst direct bij melding van de klacht, te laten plaatsvinden.

6.0 Wijzigingen in beleid:

Sophia Manté-Essen behoudt zich het recht voor wijzigingen in het Privacybeleid en de Privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden dan  in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Een geprinte versie van het Privacybeleid hangt op in Studio en een kopie zal via email aan alle cursisten verspreid worden.